Monthly Archives: June 2014

Επιστολή σε Περιφερειακούς Διευθυντές

EΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ             
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622  –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                           ΕΠΕΙΓΟΝ
site: http://www.symtyp.gr
e-mails :eypymt@gmail.com                               

                                                                                Θεσσαλονίκη  27 – 06 –  2014

                                                                                Αρ. πρωτ:   10

 ΠροςΠεριφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας                                                                                                                                   Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης    Δυτικής Μακεδονίας

 

  Κοιν.:  Υπουργό Παιδείας  Κο Ανδρέα Λοβέρδο
                                                                                                                                                   Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.  Κο Αθανάσιο Κυριαζή
 Μέλη  μας
Θέμα: Έκδοση Αποφάσεων Επιμερισμού Ποσοστών Αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στη Μακεδονία και Θράκη, για το έτος 2013.

 Σχετ.: α) Ν.4250/2014 κεφ. Γ΄

            β) ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7-4-2014

Κυρία Περιφερειακή Διευθύντρια, Κύριοι Περιφερειακοί  Διευθυντές

Αναφορικά με το ζήτημα της αξιολόγησης των διοικητικών υπαλλήλων, η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας Μακεδονίας & Θράκης σας επισημαίνει τα παρακάτω:

Τα ποσοστά αλλά και τα ενδεικτικά οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο κριτήρια, ήτοι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των μονάδων, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και η κατανομή των υπαλλήλων των οργανικών μονάδων, είναι αόριστα και απαράδεκτα, όταν οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης δεν έχουν εν έτει 2014 οργανόγραμμα, περιγραφή θέσεων και καθηκοντολόγιο υπαλλήλων  και συνεπώς,

(α) δεν υφίστανται συγκεκριμένα και αντικειμενικώς ορισμένα κριτήρια για την μέτρηση της αποτελεσματικότητα και της αποδοτικότητας των μονάδων μας, οι οποίες δεν έχουν εισέτι αξιολογηθεί, όπως όριζε το άρθρο 35 του Ν.4024/2011, για την εφαρμογή του οποίου μάλιστα δόθηκε παράταση μέχρι την 31-12-2014

(β) δεν υφίσταται εκ των προτέρων ορισμένη και μετρήσιμη στοχοθεσία με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες της κάθε μονάδας αναφορικά με την επίτευξη των στόχων αυτής να είναι συγκεχυμένες και αόριστες, όπως εξίσου αόριστες είναι και οι αναφερόμενες στην εγκύκλιο προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και

(γ) η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική  μονάδα συνιστά απλώς ένα ποσοτικό και όχι ποιοτικό κριτήριο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την κατανομή των επιμέρους ποσοστών.

Η απόφαση επίσης, στην έκδοση της οποίας θα προβείτε, έρχεται σε αντίθεση με συνταγματικές διατάξεις, όπως έχει επισημάνει και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, στις παρατηρήσεις του επί του ως άνω νόμου.

Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της αναφέρεται: «Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία κατά την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων  βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήματος αξιολόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας, η δε βαθµολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρµόδια όργανα (ΣτΕ 1667-9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 Διοικ.Εφ.Αθ 788/2011, Διοικ.Εφ.Αθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Υπό το φως των ανωτέρω, δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόµενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόµενου από τον νόµο σκοπού είναι εµφανής και σαφώς διαγνώσιµη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύµφωνα προς το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγµατος, περιορισµό του δικαιώµατος των δηµοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συµφώνως και προς την συνταγµατικώς κατοχυρωµένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγµατος αρχή της αξιοκρατίας, δεδοµένου ότι η βαθµολογία που προτείνεται να λαµβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατοµική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισµένο ποσοστό ανά κλίµακα βαθµολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)».

Βάσει όλων των παραπάνω, σας καλούμε να μην προβείτε στην έκδοση Αποφάσεων Επιμερισμού Ποσοστών Αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης στις περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης της Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2013.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας  Φωτιάδης                                                       Γεωργία  Κομψοπούλου

Τηλ. Επικ.: 6977 051012                                                            Τηλ. Επικ.: 6948 227622

 

 

Συνάντηση του Δ.Σ. με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ Τζιτζικώστα

EΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622  –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310 – 474823
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mail: eypymt@gmail.com                                                                   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    04/06/2014

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Δ.Σ. με Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

 
Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Ένωσης μας συναντήθηκε στις 03/06/2014 με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κο Απόστολο Τζιτζικώστα και τον ενημέρωσε για τις λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών μας στην Κεντρική Μακεδονία.

Ειδικότερα, θέσαμε το μείζον θέμα της καθαριότητας και της υγιεινής των χώρων στους οποίους εργαζόμαστε, της έλλειψης αναλώσιμων υλικών που συχνά φτάνει στα όρια της μη εξυπηρέτησης στοιχειωδών υποχρεώσεων των υπηρεσιών μας, της κακής λειτουργίας και έλλειψης συντήρησης μηχανημάτων και κάθε είδους τρεχουσών αναγκών που, πολλές φορές όχι μόνο δυσκολεύει, αλλά και υποβαθμίζει τη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Επίσης, θέσαμε το ζήτημα της στέγασης των υπηρεσιών μας, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι εγκατεστημένες σε ακατάλληλους και μη λειτουργικούς χώρους και συνήθως με μισθώματα που θα δικαιολογούσαν άλλες προδιαγραφές.

Τα αιτήματά μας έγιναν κατανοητά και αποδεκτά από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος μας παρέπεμψε για περαιτέρω συζήτηση στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στην Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας.

Η συζήτηση που ακολούθησε μαζί τους κατέδειξε την οξύτητα των προβλημάτων μας αλλά και την διάθεσή τους να εξευρεθούν λύσεις, με δεδομένο όμως το ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο που περιορίζει δραματικά τις οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας.

Έτσι, για το θέμα της καθαριότητας των υπηρεσιών μας και ειδικότερα για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήματα, θα δοθεί κατ’ αποκοπή κονδύλιο για την κάθε υπηρεσία ώστε να εξυπηρετεί της ανάγκες καθαριότητάς της.

Όσον αφορά τα αναλώσιμα, θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα τόσο για γραφική ύλη και αναλώσιμα όπως μελανάκια, τόνερ κ.λ.π., θα υπάρξει φροντίδα για συντήρηση μηχανημάτων, όπως φωτοτυπικά και κλιματιστικά, και, εφόσον εξασφαλιστούν πιστώσεις θα διερευνηθεί η δυνατότητα για προμήθεια υπολογιστών, φωτοτυπικών, φαξ., για να καλύψουν πραγματικές και επείγουσες ανάγκες.

Τέλος για τη στέγαση των υπηρεσιών μας και ιδιαίτερα αυτών των οποίων λήγουν τα μισθώματα, μας δηλώθηκε η βούλησή τους να εξευρεθούν λειτουργικοί χώροι, με λογικό αντίτιμο, ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση που θα επιτρέψει να εξυπηρετηθεί καλύτερα η υλικοτεχνική υποδομή των Υπηρεσιών μας.

Συνάδελφοι,

Η παρέμβαση μας αυτή, για την ανάδειξη των προβλημάτων, θα γίνει και στις υπόλοιπες Περιφέρειες όπου ανήκουν οι υπηρεσίες που καλύπτει η Ένωσή μας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους από τους εκεί νέους Περιφερειάρχες.

Επίσης, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι κάθε οξυμένη ανάγκη και πρόβλημα θα πρέπει να αναφέρεται και στο Δ.Σ. της  Ένωσής μας, ώστε μαζί με τη Διοίκηση να υπάρχει και η δική μας παρέμβαση για την επίλυση του.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Σάββας Φωτιάδης                                                                 Γεωργία  Κομψοπούλου

Ανακοίνωση για την τράπεζα αίματος του Συλλόγου

EΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Προξένου Κορομηλά 51 – 54622  –  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310 – 474823
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mail :eypymt@gmail.com                                ΘΕΣ/ΝΙΚΗ     04 – 06 –  2014 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ της Ένωσης  μας, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, σας υπενθυμίζει την τράπεζα αίματος που έχουμε στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και σας καλεί να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή, με την ευχή να μη βρεθεί κανείς μας στην δυσάρεστη θέση της ανάγκης  χρήσης της.

Παρακαλούμε όποιος επιθυμεί, να προσέρχεται στο τμήμα αιμοδοσίας του Ιπποκρατείου Γ. Ν. Θεσ/νίκης (τηλ. αιμοδοσίας 2313 312814) τις  ώρες:

Δευτέρα – Παρασκευή    Πρωί   από 08:30 π.μ έως 13:30 μ.μ.
Απόγευμα   από 17:00 μ.μ έως 19:00 μ.μ.
Σάββατο – Κυριακή
& Αργίες                          Πρωί   από  09:00 π.μ. έως 12:00

Η πρωινή προσέλευση θα πρέπει να συνδυάζεται με ελαφρύ πρωινό και η απογευματινή προσέλευση  με γεύμα 3 ώρες πριν την αιμοδοσία, όπως και τη μη χρήση αλκοόλ κατά την προηγούμενη ημέρα.

Οι συνάδελφοι που θα δώσουν αίμα θα πρέπει να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζα αίματος << ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ>> και να ζητήσουν σχετική βεβαίωση από το τμήμα αιμοδοσίας την οποία θα πρέπει και να μας γνωστοποιήσουν.

Οι συνάδελφοι των άλλων Νομών μπορούν να δώσουν αίμα στα Νοσοκομεία της πόλης τους με την επισήμανση ότι δίνεται για την τράπεζα αίματος του Ιπποκρατείου Γ.Ν. Θεσ/νίκης – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και να ζητήσουν και αυτοί βεβαίωση από το τμήμα αιμοδοσίας που θα μας γνωστοποιήσουν.

Υπεύθυνος για την Τράπεζα Αίματος, είναι το μέλος του Δ.Σ.  κος Αντωνιάδης Σπύρος, τηλ. επικοινωνίας: 2310 503710 – 6977461847.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                                 ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλ. Επικ.: 6977 051012                                               Τηλ. Επικ.: 6948 227622