Monthly Archives: December 2016

Διάθεση γραμματέων σχολείων σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 51- 54622
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-474864
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mails :eypymt@gmail.com
Θεσσαλονίκη 22-12-2016
Αρ. Πρωτ.:  57
Προς: Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.
κ. Ι. Παντή
Κοιν:
1.  Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
2.  ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
3.  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Β΄
4.  Π.Ο.Σ.Υ.Π.
5.  Μέλη μας

ΘΕΜΑ: Διάθεση γραμματέων σχολείων σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Κύριε Γενικέ,

Με το με αρ. πρωτ. 184140/Γ1/02-11-2016 έγγραφό σας, στο οποίο επισημαίνονταν η αυτονόητη υποχρέωση του διοικητικού προσωπικού των σχολείων να τηρεί τις υπαλληλικές του υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά το εργασιακό ωράριο και τις άδειες, καταλήγατε ότι «για το χρονικό διάστημα που η παρουσία γραμματέα σε σχολική μονάδα δεν εξυπηρετεί υπηρεσιακές ανάγκες, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται να διαθέσει τον υπάλληλο στην εγγύτερη σε αυτόν Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εφόσον είναι υποστελεχωμένη και διαπιστώνονται υπηρεσιακές ανάγκες».

Πρέπει να σας επισημάνουμε ότι η «διάθεση» ως υπηρεσιακή μεταβολή αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους προβλέπεται με ειδικές διατάξεις. Για τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, η έννοια της διάθεσης δεν υφίσταται. Οι νόμιμες μεταβολές που προβλέπονται από το Ν. 3528/2007 είναι (περιοριστικά) η μετάθεση, η απόσπαση και η μετακίνηση εκ των οποίων η τελευταία δεν έχει πεδίο εφαρμογής στις περιφερειακές υπηρεσίες, λόγω του χαρακτήρα τους (αυτοτελείς αποκεντρωμένες).

Ειδικά για υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας έχει κριθεί με σχετική νομολογία (ενδεικτικά: απόφαση Διοικ. Εφετείου Αθηνών 1938/96, για υπάλληλο της Κ.Υ.) ότι «Μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων με την μορφή της διάθεσης δεν στηρίζεται σε διάταξη νόμου και ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη».

Με βάση το προαναφερθέν έγγραφό σας έχει αρχίσει η έκδοση αποφάσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για διάθεση γραμματέων σχολείων σε Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., όπως η με αρ. πρωτ. 9081/21-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας.

Οι αποφάσεις αυτές καθώς και όσες άλλες παρόμοιες θα εκδοθούν στο μέλλον είναι παράνομες. Εάν, δε, ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποστάσεις που καλούνται να διανύσουν οι συνάδελφοί μας είναι της τάξης των 100 χιλιομέτρων ημερησίως, και μάλιστα σε ορεινές περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς αφενός τη διασταλτική ερμηνεία που δίνεται στις υπηρεσιακές ανάγκες σε βάρος των εργαζόμενων και αφετέρου τις απρόβλεπτες συνέπειες που ενδέχεται να υπάρξουν σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια των «διαθέσεων» αυτών.

Σας καλούμε, λοιπόν, να αποσύρετε άμεσα την οδηγία περί διάθεσης των γραμματέων των σχολείων σε Διευθύνσεις.

Το θέμα της βέλτιστης αξιοποίησης όλου του διοικητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν συνολικό τρόπο, στο πλαίσιο του υπό επεξεργασία οργανισμού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ν.4440/2016

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΕΠΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ 51- 54622
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310-474864
Web site: http://www.symtyp.gr
e-mail:eypymt@gmail.com

Θεσσαλονίκη 12-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 56

Προς:
Μέλη μας
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για νέες ρυθμίσεις κινητικότητας υπαλλήλων
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ (Α΄, 224) ο Ν. 4440/2016, που εισάγει νέο σύστημα κινητικότητας στο δημόσιο.
1. Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων. Έχει προκληθεί ανησυχία μεταξύ συναδέλφων με εκκρεμείς αιτήσεις αποσπάσεων (νέων ή παρατάσεων). Διευκρινίζεται ότι το νέο σύστημα αποσπάσεων θα ισχύσει μετά τις 15-4-2017. Μέχρι τότε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου, οι αποσπάσεις εξακολουθούν να διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και, επομένως, αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρούν κανονικά, με την επισήμανση ότι όσες πραγματοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο θα λήξουν αυτοδικαίως στις 15-4-2018.
2. Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, να μεταταγούν στην υπηρεσία απόσπασης. Πρόκειται για ρύθμιση ανάλογη με αυτήν του Ν. 4057/2012 και, παρ’ όλο που δε διευκρινίζεται ρητά ότι ισχύει και για τους/τις αποσπασμένους/ες εκπαιδευτικούς, εκτιμάμε ότι τελικά θα τους δοθεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν.
Για το λόγο αυτό, με ευθύνη των συναδέλφων μας σε κάθε Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικά των Προϊσταμένων Διοικητικών Θεμάτων ή Διοικητικών Υποθέσεων κατά περίπτωση, οι οποίοι/ες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων, είναι σκόπιμο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση, ακόμη και όσοι/ες έχουν κάνει αίτηση μετάταξης παλιότερα, με διαφορετικές διατάξεις, ώστε εφόσον το επιθυμούν, να επανυποβάλουν αίτηση με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4440/2016.
Η προθεσμία λήγει έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή στις 2-1-2017.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, παραμένει προς διευκρίνιση εάν τελικά θα συμπεριληφθούν σε αυτές της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016, για τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν μέχρι τις 30-6-2017 με τις ισχύουσες διατάξεις. Για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει σχετικά με το θέμα, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πανεργατική Απεργία 8-12

ΑΔΕΔΥ

Απόφαση 36ου Συνεδρίου Πανεργατική 24ωρη Απεργία Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Αθηνα 5-12-2016

Το 36ο Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε τη συμμετοχή των εργαζομένων στο Δημόσιο στην πανεργατική Απεργία την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μπροστά στις απαιτήσεις και τις πιέσεις των Ευρωπαίων για το κλείσιμο της β΄ αξιολόγησης και σε πλήρη συμφωνία με δανειστές, ΣΕΒ και τους υπόλοιπους εργοδοτικούς φορείς, ετοιμάζει νέο γύρο λεηλασίας και αντεργατικών μέτρων. Τα μέτρα που προωθούν σαρώνουν όσες εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις απέμειναν από τα προηγούμενα μνημόνια. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προετοιμάζει το 4ο κατά σειρά Μνημόνιο με τη συμμετοχή και του ΔΝΤ. Η «δίκαιη ανάπτυξη», που υπόσχονται, σημαίνει νέα κέρδη για τους πλούσιους, βάθεμα της φτώχειας, μεγαλύτερη ανεργία, ελαστική απλήρωτη εργασία και εργασιακό μεσαίωνα χωρίς καθόλου συνδικαλιστικά δικαιώματα και προστασία για τους πολλούς. Οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης και των δανειστών έχουν ένα και μοναδικό στόχο: ακόμα πιο φτηνή, ελεγχόμενη και κατακερματισμένη εργατική δύναμη. Για την παραπέρα αύξηση των κερδών του κεφαλαίου, ώστε να έρθουν «επενδυτές» σε μια χώρα όπου θα υπάρχουν μισθοί πείνας και ανύπαρκτα δικαιώματα. Τα μέτρα αυτά έρχονται και στο Δημόσιο. Το ΔΝΤ και η ΕΕ εκτιμούν ότι δήθεν το Δημόσιο έμεινε αλώβητο στην κρίση, σε αντίθεση με τα πλήγματα που υπέστησαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι δανειστές απαιτούν μόνιμο σύστημα απολύσεων χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα με τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Με εργαλείο την αξιολόγηση μεθοδεύουν απολύσεις, τη μισθολογική καθήλωση αλλά και νέες μειώσεις, ενεργοποιώντας και τον περίφημο δημοσιονομικό «κόφτη». Το καθεστώς της αδιοριστίας παγιώνεται και στη θέση της σταθερής και μόνιμης εργασίας μπαίνει κάθε μορφή ελαστικής απασχόλησης. Η φοροληστεία δεν έχει τελειωμό αφού ανάμεσα στα άλλα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μειώσει ακόμα περισσότερο το αφορολόγητο όριο στα 5000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2017 προβλέπει νέα 2 φορολογικά μέτρα τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ και περικοπές κρατικών δαπανών 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα προβλέπει ιδιωτικοποιήσεις μαμούθ, δηλαδή ληστρικό ξεπούλημα δημόσιων επιχειρήσεων και ακινήτων – φιλέτων, ύψους 2 δις. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στους πιστωτές. Η κυβέρνηση σε συμφωνία με το κουαρτέτο ετοιμάζεται να νομοθετήσει τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Τώρα χρειάζεται ενιαία πανεργατική κλιμάκωση με απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, σε κοινό αγώνα με τη νεολαία και τα πληττόμενα μικρομεσαία στρώματα. Για να σταματήσει η αφαίμαξη της λαϊκής οικογένειας στον βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Για να μην έρθει στη Βουλή η νέα αντεργατική λαίλαπα, για τον απεγκλωβισμό από την θηλιά του χρέους και τη διαγραφή του, την ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η ΑΠΕΡΓΙΑ της 8ης Δεκέμβρη πρέπει να αποτελέσει βήμα στην αναγκαία αγωνιστική πανεργατική κλιμάκωση ως απάντηση στη νέα αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο σε κοινό αγωνιστικό βηματισμό με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τους άνεργους και τα πληττόμενα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να συμβιβαστούν με την πολιτική των μνημονίων, παλιών και νέων. Μπορούμε να ανατρέψουμε τη βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Το 36ο Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην Πανεργατική Απεργία την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016 και στα Απεργιακά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:00πμ, στο Πεδίον του Άρεως. Κανείς δεν είναι δυνατότερος από τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό! Όλοι στον αγώνα!

Από το Προεδρείο του 36ου Συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.