Σκοπος

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωσή μας εκπροσωπεί τους εργαζόμενους των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
Σκοποί της Ένωσης είναι:
 
α) Η παρακολούθηση, μελέτη, υποστήριξη, διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών ,κοινωνικών ηθικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.
 
β) Η συστηματική, ενεργητική και συνεχής παρακολούθηση των επαγγελματικών ζητημάτων του κλάδου και η αγωνιστική επαγρύπνηση και κινητοποίηση των μελών προς επίλυσή τους,
 
γ) Η εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών της και η καλλιέργεια πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους,
 
δ) Η επιδίωξη και ανάπτυξη αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και συνεργασίας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις τοπικές, πανελλήνιες ή και διεθνείς και
 
ε) Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και η συμμετοχή σε κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση τους.